Plantering och skötsel av fruktträd

Ett fruktträd har nästan allt man kan önska av ett träd: blomning, vackra och nyttiga frukter, kan formas på flera sätt och det finns många sorter att välja bland.
Ett fruktträd består normalt av ädelsort och grundstam. Sorten ympas på grundstammen som fungerar som rot och har stor betydelse för trä­dets egenskaper.

VÄXTPLATS
Fruktträd ska placeras soligt, ljust och någorlun­da skyddat. Det är viktigt både för att de polline­rande insekterna ska trivas och för att frukten ska utvecklas bra.

JORD
Markdjupet på platsen bör vara minst 60 cm och jorden näringsrik och genomsläpplig. Alltför san­dig eller lerhaltig jord förbättras genom att man blandar i en tredjedel gödslad och kalkad torv, barkmull, kompost eller planteringsjord. Torr torv bör genomfuktas väl innan den blandas i jorden.

Undvik att plantera på en plats där det tidigare stått fruktträd. Om samma plats måste användas är det bättre att sätta stenfrukt (plommon, körs­bär) efter kärnfrukt (päron, äpple) eller tvärtom. Annars bör man blanda ut den befintliga jorden med kompost eller ”frisk” jord, eller ännu hellre byta jord i hela planteringsbädden.

PLANTERING
Ytan som förbättras och förbereds för trädet be­höver inte vara mycket djupare än vad krukklum­pen är hög. Däremot är det viktigt att man tar till på bredden, ca 1 meter bör man förbättra och luckra åt sidorna.

Sänk ner krukklumpen i en hink med vatten och låt stå ca tio minuter. Tag bort krukan och sätt ner trädet i gropen. Eventuell väv runt klumpen ska skäras upp och vikas ner.
Fyll på med hälften av den uppgrävda jorden och vattna rikligt, ca 25 liter. Fyll på resterande jord och tryck till försiktigt så att trädet står sta­digt. Vattna igen, ca 25 liter.
OBS! Vid plantering av fruktträd är det viktigt att förädlingsstället hamnar ovanför markytan, se bild.

STÖD
Nyplanterade träd behöver stöd för att kunna rota sig i lugn och ro. Stödet ska placeras i vindriktningen så trädet lutar sig från stödet när det blåser. Stödet ska stå ungefär tio - tjugo cm från stammen och inte vara högre än 2/3 av stammens höjd upp till kronan. Är klumpen stor är det lättast att slå ner stören efter man planterat trädet. Bind trädet med sadelgjord, bilbälte eller ett brett plast- eller gummiband strax under kronan, inte hårdare än att trädet kan röra sig lite. Stödet ska stå kvar i ett, max två år.

VATTNING
Vid torrt väder bör man vattna ungefär 1 gång i veckan med 20–30 liter vatten per gång. Luckra jordytan försiktigt då och då för att minska av­dunstningen.

GÖDSLING
Gödsla vid plantering med ca en halv säck för­multnad kogödsel alternativt en näve benmjöl per träd. Mylla ner gödselmedlen ytligt.
Fruktträd växer ofta bra och årlig gödsling är sällan nödvändig men kan hjälpa trädet. Vårt råd är att varje år tillföra kompost och benmjöl. Det ger jorden en god mullhalt och näring som löser ut i långsam takt. Är jorden mager eller tillväxten svag tillför man kväve i någon snabbverkande form t ex Blåkorn, blodmjöl.

Gödsla på våren eller försommaren. Kväve ska inte ges efter juli månad på grund av försämrad invintring. Benmjöl innehåller kväve i långsam­verkande form och kan därför myllas ner även på hösten.
Står trädet i en gräsmatta så låt inte gräset växa ända in till stammen. Håll en öppen jordyta, ca 1 meter i diameter, under trädets första fem år.

VILTSKYDD
Rådjur och gnagare kan göra stor skada på unga fruktträd. Rådjuren äter på skotten men kanske ännu värre är deras fejande mot stammen vars bark helt fläks upp. Hare och kanin kan med sitt gnagande snabbt ringbarka ett träd.
Sätt upp någon form av stamskydd. Kontrollera skyddet ofta så att det inte stramar, klämmer åt eller samlar fukt.

POLLINERING
Fruktträd måste i allmänhet befruktas med pollen från en annan sort (av samma fruktslag) för att det ska bli någon skörd. Detta brukar endast vara problem om man bor ensligt till.
Bland plommon och körsbär finns sorter som kan pollinera sig själva (självfertila). Många gånger förbättras dock skörden om det finns en annan sort i närheten.

BESKÄRNING
Huruvida fruktträd ska beskäras i samband med plantering eller ej finns det olika uppfattningar om. Själva beskärningen utförs alltid på våren strax före knoppsprickning, men åsikterna går isär om det ska vara redan första våren (alterna­tivt våren efter en höstplantering) eller om man ska vänta ett år. Båda metoderna fungerar.

Tag bort ett av två konkurrerande toppskott, spara 3–5 grenar jämnt placerade runt kronan. Tag bort svaga grenar. Klipp in topp och sidogre­nar så att kronan får formen av en pyramid.

Den framtida beskärningen beror av fruktslag och vad man vill med trädet. Generellt kan man säga att beskärning på vårvintern (mars–april) stimulerar tillväxt medan beskärning under JAS-månaderna (juli, augusti, september) ger minskad produktion av skott, vilket ofta är önskvärt.

I första hand rekommenderas JAS-beskärning. Vårbeskärning är lämpligt främst för gamla äpp­le- och päronträd med dålig tillväxt.

Äpple och päron behöver årlig beskärning. Tid­punkt JAS eller i vissa fall vårvinter.
Plommon, körsbär, persika och aprikos ska endast beskäras lätt och i form av försiktig gall­ring. Tidpunkt JAS, gärna direkt efter skörd.